Cíle projektu a cílová skupina
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu na VOŠ formou inovace vzdělávacích programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce se zaměřením na cestovní ruch, s důrazem na aplikaci zahraničních zkušeností a zvýšení objemu praktické části výuky včetně transferu poznatků do praxe.

Dílčí cíle jsou:
1. Tvorba expertního týmu v oblasti cestovním ruchu (s významnou participací zahraničních odborníků);
2. Edukace pedagogických pracovníků Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu, o.p.s. a dalších vyšších odborných škol na Moravě;
3. Implementace poznatků o problematice dílčích aspektů cestovního ruchu do výuky studijního programu, tzn. inovace 4 studijních předmětů;
4. Inovace systémů praxí a stáží studentů Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu, o.p.s., podpora výuky cizích jazyků a vytvoření teoretických i praktických podmínek pro zavedení výuky formou e-learningu.
5. Vytvoření fiktivní firmy s cílem zvýšení profesní orientace studentů a získání nových praktických zkušeností s podnikáním.
Celkově projekt povede k zlepšení podmínek pro rozvoj klíčových i odborných kompetencí studentů, pedagogů a odborných externích smluvních spolupracovníků VOŠ v regionu, zaměřených na cestovní ruch.

Cílová skupina, která bude do projektu zapojována, se člení do dvou skupin:
1. Pedagogičtí pracovníci
A. Pedagogičtí pracovníci Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.
B. Pedagogičtí pracovníci dalších vyšších odborných škol z Moravy
2. Studenti:
A. Studenti Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.
B. Studenti dalších vyšších odborných škol z Moravy

Přínosy projektu pro jednotlivé cílové skupiny jsou zejména v následujících oblastech:
Pedagogičtí pracovníci.
- Vytvoření kvalitního interdisciplinárního pedagogického týmu, řešícího danou problematiku
- Rozvoj klíčových odborných kompetencí v oblasti cestovního ruchu
- Rozvoj klíčových manažerských kompetencí v oblasti řízení cestovního ruchu
- Vytváření aktivní spolupráce a komunikace se zahraničními odborníky a institucemi v této oblasti
Studenti.
- Zkvalitnění studia a rozšíření poznatků o nových metodách v cestovním ruchu
- Rozvoj přenositelných kompetencí v oblasti cestovního ruchu, která vede k prostupnosti studia na českých a evropských školách
- Studijní program bude díky novým poznatkům a aplikaci nových trendů lépe odpovídat požadavkům praxe
- Zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů na trhu práce cestovního ruchu