Aktivity projektu
Aktivita 1.  -  Tvorba týmu expertů
Bude se jednat o tvorbu týmu českých a zahraničních expertů působících v cestovním ruchu. Zejména se bude jednat o zástupce (tudíž potencionální zaměstnavatele) cestovních kanceláří, cestovních agentur, hotelů a informačních center.

Naším cílem bude v rámci projektu dostat do České republiky
A. zahraniční experty - 3 experty ze zemí Evropské Unie (Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Německo, Řecko).
B. české experty - řídícího pracovníka České centrály cestovního ruchu (Czechtourism), řídícího pracovníka z Centrály cestovního ruchu Východní Morava, řídícího pracovníka ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava, řídícího pracovníka Priessnitzových léčebných lázní a. s., řídícího pracovníka z Čedoku, a.s. (nebo jiné významné cestovní kanceláře).

Aktivita 2. - Edukace pedagogů VOŠ
Odborný tým zahr. a tuzemských odborníků bude edukovat pedag. pracovníky včetně odborníků z praxe, kteří na VOŠ působí. Edukace proběhne formou 9 tématicky zaměřených workshopů, s následujícími tématy:
1) Institucionální podpora CR a způsoby financování CR. Rozvojové dokumenty, politika, podpora. Možnosti investování do infrastruktury - fondy, veř. zdroje, dotace a granty, PPP, komparace se zahraničím.
2) Lázeňství jako významný sektor cestovního ruchu (CR) - lázeňský CR je jedním z nejefektivnějších druhů CR, který se podílí na rozvoji zahr. CR. Spolu s interním domácím CR je zdrojem prosperity.
3) Udržitelný CR - jedním z hlavních přínosů CR pro rozvoj území je vytváření nových prac. příležitostí a jejich trvalá udržitelnost. Trendy, jejich aplikace v praxi a rozvoj infrastruktury CR - komplexní rozvoj oboru, pozitivní přínos pro rozvoj území.
4) Hotelnictví a gastronomie - význam a trendy s ohledem na zvyšování nároků na kvalitu, různorodost a unikátnost vs. globalizační tendence. Význam průvodcovství v CR - úroveň práce průvodců je jedním z měřítek vyspělosti státu v oblasti CR.
5) Specifika podnikání v CR v zahraničí - problematika podnikání v CR v zahraničí s důrazem na komparaci podnikatelského prostředí v zahraničí a v ČR.
6) Specifika a trendy vzdělávacího předmětu Charakteristika CR.
7) Specifika a trendy vzdělávacího předmětu Management CR.
8) Specifika a trendy vzdělávacího předmětu Informační technologie v CR.
9) Specifika a terndy vzdělávacího předmětu Ekonomika služeb.

Aktivita 3. - Inovace studijních předmětů
Inovace předmětů spočívá především v aktualizaci obsahu jednotlivých předmětů, aktualizaci stávajících výukových materiálů k předmětům, zlepšení zhodnocení získaných poznatků studenty a transfer teoretických poznatků do praxe. Aktivita je zaměřena na zkvalitnění a inovaci 4 vyučovaných předmětů s důrazem na aktuálnost vyučované problematiky a transfer poznatků do praxe. Budou vypracována nová skripta, obsahy, osnovy, případové studie, přehledy doporučené studijní literatury a další konkrétní výstupy (popis a způsob řešení
dále následuje).

Odborný tým společně s pedagogickými pracovníky inovuje následující studijní předměty:
- Charakteristika cestovního ruchu
- Management cestovního ruchu
- Informační technologie v cestovním ruchu
- Ekonomika služeb

Inovovaná skripta pro každý z výše uvedených vyučovacích předmětů prezenční formy výuky budou mít 100 - 120 stran formátu A4 s texty, obrázky tabulkami a grafy.
E-learningový portál bude obsahovat pro každý z výše uvedených vyučovacích předmětů
e-learningové formy výuky 100 - 120 stran formátu A4 s texty, obrázky tabulkami a grafy, formou a obsahem totožný se skripty pro prezenční výuku. E-learningová forma bude obsahovat případové studie, shrnutí kapitol a kontrolní otázky ke každé kapitole, viz prezenční forma.

Konkrétní výstupy této klíčové aktivity jsou pro každý předmět (celkem 4):
1. Inovovaný obsah a osnova
2. Zpracování a aktualizace seznamů stud. literatury pro studenty
3. Zpracování průvodce předmětem pro studenty (podkladový informační materiál při zahájení předmětu)
4. Zpracování případových studií pro zvýšení úrovně praktické části výuky
5. Zpracování studijních materiálů pro výuku předmětu - skripta
6. Vytvoření e-learningové formy jednotlivých předmětů
7. Edukace pedagogických pracovníků v administraci e-learningového prostředí IT projektovým specialistou


Aktivita 4. - Inovace systémů praxí a stáží studentů VOŠ
Zapojení odborníků z praxe bude probíhat také při podpoře praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů, zejména pak v zahraničí. Kontakty budou navázány v rámci oslovení a tvorby zahraničních a tuzemských odborníků na danou problematiku. Tyto kontakty budou posléze využity k vytvoření systému databáze partnerství. Databáze bude obsahovat potencionální tuzemské a zahraniční subjekty působící dlouhodobě v oblasti cestovního ruchu (CR), kde budou práce následně realizovány. Využívána bude nakoupená AV a IT výuková technika.

Studenti budou mít možnost absolvovat systém zahraničních praxí a získat tak potřebné praktické vědomosti z oblasti cestovního ruchu. Vedle prohloubení jazykově komunikativních a odborných znalostí získají studenti manažerské znalosti a dovednosti, dále pak kontakty pro pracovní uplatnění v cizině po absolvování studia. Výběr 30 studentů se bude uskutečňovat formou výběrového řízení za účasti zástupců partnerů. Důraz bude kladen na dobré komunikativní dovednosti. Přihlížet se bude také ke studijním výsledkům studentů. Chceme zachovat rovný přístup k zahraniční praxi pro studenty všech sociálních vrstev vč. sociálně slabších, proto volíme možnost přímé podpory v rozpočtu projektu pro tuto aktivitu.

V rámci této klíčové aktivity bude realizováno a vytvořeno:
1. Oslovení zahraničních a tuzemských subjektů, působících dlouhodobě na poli
     cestovního ruchu.
2. Smluvní ujednání o podobě a průběhu zahraničních praxí studentů VOŠ na budoucí
     období a vytvoření databáze tuzemských a zahraničních subjektů.
3. Začlenění nabídky tuzemských a zahraničních praxí do systému praxí, nabízených
     studentům VOŠ
4. Vytvoření 1 databáze zahraničních a tuzemských subjektů, jako možných partnerů
     pro poskytování praxí a stáží, uzavřeme min. 10 smluv o spolupráci.
5. Následná evaluace systému praxí a jejich přínosu pro zkvalitnění profesní přípravy a
          budoucí uplatnitelnosti studentů VOŠ na trhu práce (zejména v oblasti cestovního
          ruchu).

Aktivita 5.  - Vytvoření a provoz fiktivní společnosti
Týmy skládající se z 10 studentů bude po dobu 17 měsíců připravovat a realizovat projekt expedičního charakteru, ve kterém si prakticky vyzkouší klíčové kompetence. Závěrečný expediční projekt studentů VOŠ - v návaznosti na vznik fiktivní společnosti realizace expedičního projektu studentů VOŠ se zaměřením na praktickou aplikaci poznatků z oblastí řízení týmu, plánování a financí, marketingu a PR, programování v CR, eventmarketingu,
praktické realizace projektu, cateringu a evaluace.

Prostřednictvím vytvoření fiktivní firmy si studenti budou moci v praxi vyzkoušet aplikaci svých teoretických znalostí z odborných předmětů. Dojde tak k lepší profesní orientaci studentů a získání nových zkušeností s podnikáním. Zvýší se tak motivace studentů pro práci v daném oboru. Ve srovnání se skutečnou firmou je rozdíl v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu peněz a zboží.

Práce ve fiktivní firmě má budoucím absolventům napomoci získat zejména tyto dovednosti:
- samostatnost a pocit zodpovědnosti za vlastní práci,
- schopnost orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat,
- prostřednictvím komunikace se zahraničními fiktivními firmami rozvíjet jazykové znalosti,
- aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy,
- schopnost komunikace, spolupráce a prezentace výsledků.

Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím či službami a fiktivními penězi. K tomu slouží jednak oběh dokladů uvnitř firmy, jednak její vztahy s dalšími firmami nejen u nás, ale i v zahraničí. Tato metoda je naplněním inovace vzdělávacích programů s podporou v podnikatelském přístupu ve výuce. Využívána
bude nakoupená AV a IT výuková technika.

Aktivita 6.  - Diseminace výsledků projektu
Obsahem této klíčové aktivity jsou dvě dílčí přímé subaktivity, kterými jsou uspořádání závěrečné konference k projektu, vyhodnocení závěrečného expedičního projektu studenty VOŠ k zajištění prezentace výsledků projektu.
Diseminace a prezentace výsledků projektu bude realizována uspořádáním závěrečné konference k projektu - tzn. k závěru projektu bude uspořádána odborná konference s účastí domácích i zahraničních odborníků v oblasti cestovního ruchu. Konference bude mít za cíl prezentovat současné nejmodernější poznatky a nové trendy v oboru a nastartovat diskusi a spolupráci v oblasti dalšího využití výsledků projektu. Konference bude klást důraz
na praktickou aplikaci a transfer poznatků do praxe dle zásad a principů územního rozvoje s využitím CR.
Soubor příspěvků na odborné konferenci bude sumarizován a následně vydán v elektronické podobě na CD ROM jako Sborník konference. Vydáno bude 200 ks CD ROMů.
Aktivita  č. 6 bude realizována v prosinci 2013.

Projekt byl zahájen 1.1.2012 a bude ukončen 31.12.2013