Aktivita 6.  - Diseminace výsledků projektu
Obsahem této klíčové aktivity jsou dvě dílčí přímé subaktivity, kterými jsou uspořádání závěrečné konference k projektu, vyhodnocení závěrečného expedičního projektu studenty VOŠ k zajištění prezentace výsledků projektu.
Diseminace a prezentace výsledků projektu bude realizována uspořádáním závěrečné konference k projektu - tzn. k závěru projektu bude uspořádána odborná konference s účastí domácích i zahraničních odborníků v oblasti cestovního ruchu. Konference bude mít za cíl prezentovat současné nejmodernější poznatky a nové trendy v oboru a nastartovat diskusi a spolupráci v oblasti dalšího využití výsledků projektu. Konference bude klást důraz
na praktickou aplikaci a transfer poznatků do praxe dle zásad a principů územního rozvoje s využitím CR.
Soubor příspěvků na odborné konferenci bude sumarizován a následně vydán v elektronické podobě na CD ROM jako Sborník konference. Vydáno bude 200 ks CD ROMů.
Aktivita  č. 6 bude realizována v prosinci 2013.