Aktivita 5.  - Vytvoření a provoz fiktivní společnosti
Týmy skládající se z 10 studentů bude po dobu 17 měsíců připravovat a realizovat projekt expedičního charakteru, ve kterém si prakticky vyzkouší klíčové kompetence. Závěrečný expediční projekt studentů VOŠ - v návaznosti na vznik fiktivní společnosti realizace expedičního projektu studentů VOŠ se zaměřením na praktickou aplikaci poznatků z oblastí řízení týmu, plánování a financí, marketingu a PR, programování v CR, eventmarketingu,
praktické realizace projektu, cateringu a evaluace.

Prostřednictvím vytvoření fiktivní firmy si studenti budou moci v praxi vyzkoušet aplikaci svých teoretických znalostí z odborných předmětů. Dojde tak k lepší profesní orientaci studentů a získání nových zkušeností s podnikáním. Zvýší se tak motivace studentů pro práci v daném oboru. Ve srovnání se skutečnou firmou je rozdíl v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu peněz a zboží.

Práce ve fiktivní firmě má budoucím absolventům napomoci získat zejména tyto dovednosti:
- samostatnost a pocit zodpovědnosti za vlastní práci,
- schopnost orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat,
- prostřednictvím komunikace se zahraničními fiktivními firmami rozvíjet jazykové znalosti,
- aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy,
- schopnost komunikace, spolupráce a prezentace výsledků.

Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím či službami a fiktivními penězi. K tomu slouží jednak oběh dokladů uvnitř firmy, jednak její vztahy s dalšími firmami nejen u nás, ale i v zahraničí. Tato metoda je naplněním inovace vzdělávacích programů s podporou v podnikatelském přístupu ve výuce. Využívána
bude nakoupená AV a IT výuková technika.