V období 4. června až 8.června se uskuteční zahraniční praxe v destinaci Skalica, Baťův kanál a okolí Skalice tzv. Záhorie, Slovensko.
V průběhu praxe proběhnou tyto přednášky:
1. přednáška - Penzión nad Skalicou - provoz - Mgr. Eva Lukianová
2. přednáška - Přístav Skalica - Baťův kanál - provoz - Mgr. Marian Tongeľ
3. přednáška - Koncepce rozvoje CR na Záhorí a v městě Skalica - Ing. Renáta Fasurová
4. přednáška - Turistická informační kancelář - provoz - Ing. Renáta Fasurová
Více informací a přihláška
zde.

Aktivita 4. - Inovace systémů praxí a stáží studentů VOŠ
Zapojení odborníků z praxe bude probíhat také při podpoře praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů, zejména pak v zahraničí. Kontakty budou navázány v rámci oslovení a tvorby zahraničních a tuzemských odborníků na danou problematiku. Tyto kontakty budou posléze využity k vytvoření systému databáze partnerství. Databáze bude obsahovat potencionální tuzemské a zahraniční subjekty působící dlouhodobě v oblasti cestovního ruchu (CR), kde budou práce následně realizovány. Využívána bude nakoupená AV a IT výuková technika.

Studenti budou mít možnost absolvovat systém zahraničních praxí a získat tak potřebné praktické vědomosti z oblasti cestovního ruchu. Vedle prohloubení jazykově komunikativních a odborných znalostí získají studenti manažerské znalosti a dovednosti, dále pak kontakty pro pracovní uplatnění v cizině po absolvování studia. Výběr 30 studentů se bude uskutečňovat formou výběrového řízení za účasti zástupců partnerů. Důraz bude kladen na dobré komunikativní dovednosti. Přihlížet se bude také ke studijním výsledkům studentů. Chceme zachovat rovný přístup k zahraniční praxi pro studenty všech sociálních vrstev vč. sociálně slabších, proto volíme možnost přímé podpory v rozpočtu projektu pro tuto aktivitu.

V rámci této klíčové aktivity bude realizováno a vytvořeno:
1. Oslovení zahraničních a tuzemských subjektů, působících dlouhodobě na poli
     cestovního ruchu.
2. Smluvní ujednání o podobě a průběhu zahraničních praxí studentů VOŠ na budoucí
     období a vytvoření databáze tuzemských a zahraničních subjektů.
3. Začlenění nabídky tuzemských a zahraničních praxí do systému praxí, nabízených
     studentům VOŠ
4. Vytvoření 1 databáze zahraničních a tuzemských subjektů, jako možných partnerů
     pro poskytování praxí a stáží, uzavřeme min. 10 smluv o spolupráci.
5. Následná evaluace systému praxí a jejich přínosu pro zkvalitnění profesní přípravy a
          budoucí uplatnitelnosti studentů VOŠ na trhu práce (zejména v oblasti cestovního
          ruchu).