Aktivita 3. - Inovace studijních předmětů
Inovace předmětů spočívá především v aktualizaci obsahu jednotlivých předmětů, aktualizaci stávajících výukových materiálů k předmětům, zlepšení zhodnocení získaných poznatků studenty a transfer teoretických poznatků do praxe. Aktivita je zaměřena na zkvalitnění a inovaci 4 vyučovaných předmětů s důrazem na aktuálnost vyučované problematiky a transfer poznatků do praxe. Budou vypracována nová skripta, obsahy, osnovy, případové studie, přehledy doporučené studijní literatury a další konkrétní výstupy (popis a způsob řešení
dále následuje).

Odborný tým společně s pedagogickými pracovníky inovuje následující studijní předměty:
- Charakteristika cestovního ruchu
- Management cestovního ruchu
- Informační technologie v cestovním ruchu
- Ekonomika služeb

Inovovaná skripta pro každý z výše uvedených vyučovacích předmětů prezenční formy výuky budou mít 100 - 120 stran formátu A4 s texty, obrázky tabulkami a grafy.
E-learningový portál bude obsahovat pro každý z výše uvedených vyučovacích předmětů
e-learningové formy výuky 100 - 120 stran formátu A4 s texty, obrázky tabulkami a grafy, formou a obsahem totožný se skripty pro prezenční výuku. E-learningová forma bude obsahovat případové studie, shrnutí kapitol a kontrolní otázky ke každé kapitole, viz prezenční forma.

Konkrétní výstupy této klíčové aktivity jsou pro každý předmět (celkem 4):
1. Inovovaný obsah a osnova
2. Zpracování a aktualizace seznamů stud. literatury pro studenty
3. Zpracování průvodce předmětem pro studenty (podkladový informační materiál při zahájení předmětu)
4. Zpracování případových studií pro zvýšení úrovně praktické části výuky
5. Zpracování studijních materiálů pro výuku předmětu - skripta
6. Vytvoření e-learningové formy jednotlivých předmětů
7. Edukace pedagogických pracovníků v administraci e-learningového prostředí IT projektovým specialistou